POR NIAJ SAMIDEANOj

Vi amas min. Jes! Ankau^ mi ne amas min! (Serge Gainsbourg) Tio c^i estas "blog" de Mori Teppei ( fama japano). Pardonon, Tio c^i "blog" estas skribata en nur esperanto!

Wednesday, August 31, 2005

C^u UMEBOSHI estas dang^era?


Saluton, mia samideanoj !

Hodiau^, Mi mang^is UMEBOSHI. UMEBOSHI estas japana mang^ajo. G^i estas tre acida kaj havas semo meze de g^i.

Ordinare, oni ne mang^as g^ian semon. Sed, hodiau^, mi faris eraron. Mi mang^is semo!

Une momenton, mia gorg^o s^tpig^is kun la semo. GARDU VIN !!*********************************

[hodiau^a vortoj]

dang^era=danger
acida=acid, sour
semo=seed
meze de...=middle of...
ordinare=usually
eraro=error
s^tpig^i=clog, plug up
gardu von! =save me, load!
gorg^o=throat

Friday, July 22, 2005

Artfajraj^o


Saluton, mia samideanoj!

Mi log^as en Tokio.
Iam antau^e, Tokio estis nomata "Edo".
Popolo kiuj log^is en Edo diris " fajro kaj kverelo estas la floro de la Edo urbo". Jes, popolo de Edo/Tokio tre amas fajro.

En somero, Japanoj vestas sin "Jukata"(japana vestojn), spektas "HANABI"(fajraj^on) kaj ekkras"TAMAJA!".

Fajraja festo estas spektaj^o de japana sumero.

*********************

[hodiau^a vortoj]

artfajraj^o=firework("HANABI" en japano)
log^i=live
nomi=name, call
Iam antau^e=once upon a time
popolo=people
diri=say
fajro=fire
kverelo=quarrel
floro=flower
somero=summer
vesti sin=wear(verb)
vesto=clothes,wear(noun)
ekkrii=shout, cry out
festo=festival

Thursday, July 21, 2005

Mia hundo
Saluton, samideanoj.

Hodiau^, mi deziras prezenti mian hundon al vi.
Mi havas hundon. Lia nomo estas "Robin".
Li estas tre timema. Li neniam turnas liajn okulojn al mi.
Sed Li amas ludi kun mi.

Hierau^, mi ludis kun Robin.

Regulo de la ludo estas tre facila. Mi j^etas pilkon.
Li prenas la pilkon en la aero.

Li lerte kaptas la pikon.
Ni g^ojis pilkludo kaj havis bonan tempon.

G^is revido!

**la fato estas nenian rilaton kun la posto.

**********************

[audiau^a vortoj]

deziri=want
prezenti=prezent, introduce
timema=afraid, timid
neniam=never
turni=turn
okulo=eye
ludi=play(verb)
ludo=play(noun)
regulo=rule
facila=easy
j^eti=throw
pilko=ball
preni=take pick
en la aero=in the air
lerte=with skill
kapti=catch
rilato=relation

Saturday, July 09, 2005

"Katoj"

Saluton, mia samideanoj!

Hierau^, mi iris al teatro kaj spekti "Katoj", la muzika prezentaj^o prezentata per "Siki" kiu estas japana fama teatrista rondo("siki" signifas kvar sezonojn en japano). La prezentaj^o estis tre belega kaj donis intensan impreson al mi. Mi havis larmojn en la okuloj.

Tamen, mi pli amas hundon ol katon en c^iutaga vivo. En mia sekvanta posto, Mi skribas pri la hundo kiun mi havas.

Dankon. Revido!

*********************************
[hodiau^a vortoj]

hierau^=yesterday
iris al...=went to...
kaj=and
kato=cat
teatro=theatre
muzika prezentaj^o=musical performance
prezenti=present, perform
teatrista rondo=musical circle(GEKIDAN en japano )
kvar=four
sezono=season
belega=very beautiful
doni X al Y=give Y X
intensa=intensive
impreso=impression
larmo=tear
okulo=eye
havi larmojn en la okuloj=have tears in one's eyes
hundo=dog
pli=more
ol=than
c^iutaga=daily
vivo=life
sekvanta=next

Thursday, July 07, 2005

Nosaka kantas vagante.


Saluton, mia samideanoj!

Hodiau^, mi iris al biblioteko kaj prunteprenis unu diskon.
la nomo de disko kiun mi pruntepurenis estas "zes^s^o! Nosaka Akijuki"

Nosaka estas japana fama(notora?) novelisto kiu verkis "la tumbo de lampiro" . Filmo kiu havas sama nomo estas tre populara en japano. En la memortago de "la finig^o de la milito", mulutaj japanoj larmas pere de spekti la filmon.

Nosaka estas sciata kiel la au^toro de la fama novelo. Sed malmultaj japanoj scias ke li estas tre bone kantisto. Mi deziras vi gusti liajn kantandojn. Se vi interesig^as liajn kantandojn, bonvolu au^skluti tiun c^i diskon.

Dankon. G^is revido!

"Nosaka Akijuki oficiala pago" http://nosakaakiyuki.com/

**********************

[hodiau^a vorto ]

biblioteko=library
pruntepreni=borrow
fama=famous
notora=notorious
verki=write, work
tumbo=tomb
lampiro=firefly
filmo=film
sama=same
memortago=memorial day
finig^i=finish
milito=war
larmi=shed tears
scii=know
gusti=taste
intersig^i=be interested in

Sunday, July 03, 2005

Saluton!


Saluton,mia samideanoj ! Mi tre g^ojas konatig^i kun vi.
Mia nomo estas Mori Teppei. Mi estas esperantisto.

Mia nomo estas tre rara.
"Mori" signifas "arbaro" en japano.
"Teppei" signifas "egaleko de c^iela urbo" en japano.
Vi diras "c^u vere? Tio estas stranga! ". Sed, c^i tio estas vera.
Rara,tamen,vera.

Mi amas muzikon. Mia plej favorata muzikisto estas Frank Zappa.
Multanjn bonajn muzikojn li komponis.Bonvolu au^skulti lian muzikon.

Mi estas tiel sensperta pri esperanto--mi estas komencanto-- ke mi ofte misskribas.
Sed, Por ekzercadi, mi provas skribi en taglibro en esperanto.

dankon. g^is revido!

************
[hodiau^a vorto]

rara=rare
signifi=mean,signify
arbaro=forest
c^ielo=sky,heaven
urbo=city
egaleko=equality
vera=real
plej=most
favorata=favorite
komponi=compose
au^skulti=listen
sensperta=be bad (at something)
tiel...ke--=so...that--
komencanto=beginner
ekzercado=exercize
provi=try
taglibro=diary